Programa electoral 2015

El nostre programa es basa en dos grans punts :

  1. La gestió diària i eficaç del serveis municipals.
  2. Una imatge clara de com volem que sigui Eu Moll d’aquí 20 anys: referent del turisme de qualitat i un poble del qual ens volem sentir orgullosos.

GESTIÓ DIÀRIA EFICAÇ: exigim tres àrees de serveis amb oficines d’atenció a l’edifici municipal Miquel Capllonch:

Una àrea de serveis d’Eu Moll (EMSER). Dotada de treballadors i equipament per a la neteja i manteniment d’Eu Moll i les seves instal·lacions, que revisi les necessitats d’Eu Moll i ajusti el seu programa de feina per cobrir-les.

Un cos de Policia Municipal. Amb dedicació exclusiva a n’Eu Moll, i amb personal i equipament suficient per a cobrir les nostres necessitats de seguretat ciutadana.

Una regidoria d’Eu Moll forta. Dotada de pressupost propi para atendre les seves necessitats i les de l’Àrea de Serveis pròpia.

INFRAESTRUCTURES I INVERSIONSTots els projectes s’han d’executar assegurant la seva utilitat dintre de 20 anys. UMP pretén:

Execució del projecte de “peatonalització” i embelliment del Passeig Saralegui. Volem un passeig atractiu,  eliminant el trànsit d’autobusos de servei públic i reformant la paret que separa el passeig de la platja.

Reforma i embelliment de la Plaça Miquel Capllonch. Volem crear un espai per a vianants en el centre d’Eu Moll que generi una zona de trobada i convivència del veïnats del poble, sense cotxes i amb la millora del parc infantil de l’edifici Miquel Capllonch.

Reforma i embelliment del Carrer Formentor. Volem millorar la recollida de residus, el pla de neteja, el condicionament de les aceres i dels passos de vianants, i un horari racional per les zones de càrrega i descàrrega, així com realitzar accions d’embelliment del carrer.

Reforma definitiva de la Plaça Xaloc.  Pretenem reformar-la definitivament, posant-hi jardins, bancs i dos passos de vianants per tal de reduir la velocitat de circulació del trànsit motoritzat.

Condicionament del jardí de l’Avinguda Bocchoris. El volem dotar de màquines d’exercicis a l’aire lliure, amb accés des del passadís de vianants central i diferenciant les zones d’exercici de persones majors, de la d’entrenament per a corredors  i de la zona de jocs per a nins.

Millora de les instal·lacions de la Plaça Joan Cerdà. Proposam la instal·lació de màquines d’exercici per a persones majors, millorar els jocs infantils i arreglar les instal·lacions actuals.

Reforma de l’aturada de busos del carrer Joan XXIII. Volem reformar l’aturada de busos utilitzant una part de les zones d’aparcament, fent que el bus no s’hagi d’aturar enmig del carrer per carregar i descarregar passatgers i ampliant la zona d’espera per aquests.

Millora de l’enllumenat del centre històric d’Eu Moll. Volem substituir l’enllumenat actual per faroles d’alt rendiment i baix consum que embelleixin la zona.

Regeneració completa de la Cala de Sant Vicenç. Plantejam una regeneració completa de la zona: carrers, aceres, enllumenat, cablejat elèctric, subministrament d’aigua potable, comunicacions, senyal de TV, transport públic, seguretat ciutadana, platja...

Millora de l’enllumenat de la Urbanització del Pinaret.  L’enllumenat entre els carrers Avinguda Paris i la Xarxa s’ha de substituir per faroles d’alt rendiment i baix consum.

Millora i ampliació del Carrer Bot i millora de l’asfalt i les aceres.

Asfaltat de la Urbanització de Siller i la reparació de les aceres

Finalització de la Urbanització de Gotmar. S’ha d’acabar la segona fase del treballs i començar l’execució de la tercera fase.

LES REIVINDICACIONS. Tres són les reivindicacions del nostre programa:

Un centre metge amb servei 24 hores. Volem un centre metge permanent, amb servei 24 hores i ambulàncies.

La propietat municipal del Parc de La Gola. Demanam la propietat municipal del Parc de La Gola, reivindicam el nostre dret a controlar directament els elements de la nostra història i el nostre paisatge i d’ocupar-nos de la seva neteja i manteniment. Volem una zona d’aparcament públic en el tram de Joan XXIII amb un accés per a vianants fins el Passeig Saralegui, mantenint la zona de La Gola i el seu entorn com a zona protegida.

L’autoritat municipal sobre el Passeig Voramar. Reivindicam el nostre dret a decidit sobre l’ús del passeig que és part de la nostra història, de la nostra imatge turística i del nostre paisatge.

L’ESPORT. Aquests són els nostres objectius:

El pavelló cobert multi esports. Volem construir un pavelló cobert,  senzill, en el solar municipal al costat de la piscina on s’hi pugui practicar bàsquet, vòlei, handbol i gimnàstica, sense haver de desplaçar-se a altres centres.

El camp de futbet. Volem un camp de futbet devora el pavelló que compti amb graderies laterals.

El camp de rugbi. Volem habilitar el camp de Can Escarintxo per a la pràctica del rugbi, amb acords amb els equips locals, com els que tenen els equips de futbol per l’ús dels seus camps.

LA CULTURA

L’objectiu és crear una Setmana Literària Vila de Pollença que atorgui guardons literaris. Volem crear una Festa de la Paraula recuperant els Premis Pollença.